بینی افرادی که پوست قسمت نیمه تحتانی بینی آنها نسبتا نازک است اصطلاحا استخوانی نامیده می شود . در این افراد می توان با بکار بردن تکنیک های مناسب جراحی بینی زیبا و متناسبی حاصل نمود . نازک بودن پوست بینی هرچندموجب می شود که بینی بعد از عمل بینی ، باریک تر و خوش فرم تر دیده شود توجه خاص جراح را به ایجاد بینی صاف و بدون ناهمواری طلب می کند چرا که حتی ناهمواری های کوچک و ظریف ممکن است از ورای این پوست نازک به چشم بیاید. با انجام روشض درست جراحی و نیز بذل حوصله و دقت کافی می توان انتظار بینی زیبا و متناسب با سایر اجزای به همراه عملکرد طبیعی از جراحی زیبایی بینی های استخوانی داشت.