کبودی ناشی از جراحی بینی

کبودی ناشی از جراحی بینی

کبودی ناشی از جراحی بینی کبودی ناشی از جراحی بینی : پس از جراحی بینی ، کبود شدن اطراف بینی طبیعی است و  کبودی به اشکال مختلفی بروز می کند. کبودی اطراف بینی در برخی از افراد زیاد و در برخی از افراد کم است

ادامه مطلب