لوزه سوم

لوزه سوم

لوزه سوم به چهار عضو کوچکی که در پشت گلو وجود دارند و از انسان در برابر عفونت ها محافظت می کنند : لوزه چپ ، لوزه راست، زبان، لوزه سوم نام دارند. لوزه سوم تا چهار سالگی کودکان رشد می کنند و از چهار

ادامه مطلب