ورزش بعد از جراحی بینی

ورزش بعد از جراحی بینی

ورزش بعد از جراحی بینی در روز های ابتدایی ممنوع است، به عبارت دیگر در این روز ها باید استراحت داشته باشید تا روند بهبود را به خوبی پشت سر گذارید. افراد ورزش کار می توانند پس از عمل بینی برنامه ورزشی خود را از

ادامه مطلب